[1]
V. T. Nguyễn và T. L. Phan, “GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY BỘ CÂU HỎI QOLIE – 31 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.