[1]
V. L. Nguyễn và N. G. Nguyễn, “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỐI GÂN ACHILLES BẰNG KỸ THUẬT NỐI GÂN VỚI ĐƯỜNG MỔ THÔNG THƯỜNG VÀ ĐƯỜNG MỔ NHỎ”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.