[1]
T. B. Trần, Đức T. Nguyễn, và V. D. Lê, “ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG HẬU COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.