[1]
N. H. G. Trịnh, T. M. C. Nghiêm, X. A. Nguyễn, Q. V. Đặng, và V. T. La, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BEVACIZUMAB – mFOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.