[1]
T. M. N. Chung, Q. H. Trần, và Đức T. Lâm, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ SẢN KHOA Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.