[1]
T. H. Trần, T. T. Nguyễn, và T. V. A. Phạm, “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG XƠ GAN CỦA VIÊN NANG CỨNG TD.0072 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.