[1]
D. T. Trần và H. T. H. Huỳnh, “TÍNH KHÁNG KHUẨN ENTEROCOCCUS FAECALIS CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NANO BẠC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.