[1]
T. T. H. Nguyễn, T. Q. A. Vũ, T. V. Phạm, và D. H. Dương, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÂN NGANG TRÊN MỞ RỘNG ĐIỀU TRỊ SỤP MI TÁI PHÁT”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.