[1]
V. Q. Nguyễn, H. K. Võ, và T. N. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU MIGRAINE”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.