[1]
T. T. H. Lê, Đức A. Nguyễn, T. T. D. Trương, M. H. Phạm, T. L. C. Hoàng, và N. A. Nguyễn, “THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU XÃ HỘI Ở SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.