[1]
V. D. Phạm và T. T. Đồng, “ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT SIÊU ÂM TIM THAI TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG TỈNH NINH BÌNH”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.