[1]
T. H. Nguyễn, “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI 4 XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.