[1]
A. T. Đỗ và T. T. T. Nguyễn, “CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG BCG NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.