[1]
D. H. S. Phùng, T. A. Hoàng, T. H. Hoàng, và Đức T. Vũ, “ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH THÁI GIẢI PHẪU QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.