[1]
T. Đường Lê, Q. D. Ngô, D. T. Nguyễn, X. Q. Ngô, và V. Q. Lê, “U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.