[1]
V. T. H. Phạm, T. P. Hà, và Đức H. Trần, “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI TRƯỚC VÀ SAU GHÉP THẬN”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.