[1]
T. H. Trần, T. T. Nguyễn, và T. V. A. Phạm, “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊN NANG CỨNG TD.0072 LÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.