[1]
L. M. T. Trần, N. T. M. Trần, B. T. T. Nguyễn, và H. T. H. Huỳnh, “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.