[1]
H. Hoàng, H. Q. Tiêu, và T. L. Nguyễn, “GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM XPERT MTB/RIF ULTRA TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.