[1]
H. V. Nguyễn, T. L. Trần, P. T. Phạm, và H. L. H. Lê, “ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.