[1]
Đức B. Vũ, “KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.