[1]
T. A. Trịnh, Q. K. Lưu, V. H. T. Lê, K. T. Nguyễn, và T. T. Vũ, “NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ KIỂM TRA CHỈ TIÊU TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG GIỚI HẠN NHIỄM KHUẨN CỦA DƯỢC PHẨM”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.