[1]
T. T. H. Lê và D. L. Lê, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI VÀNH TAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.