[1]
H. Đoàn Phạm, L. C. Vũ, V. P. Đỗ, Đăng H. Dương, và H. N. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ AN TOÀN PHẪU THUẬT NỘI SOI CÓ ROBOT HỖ TRỢ CẮT BÀNG QUANG TẬN GỐC TẠO HÌNH BÀNG QUANG TRỰC VỊ”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.