[1]
B. N. Phan, T. H. Hoàng, T. L. H. Nguyễn, V. A. Lê, P. H. H. Trương, và M. Q. Trần, “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2023”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.