[1]
V. L. Nguyễn và N. G. Nguyễn, “HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG BÀN CHÂN THUỔNG CỦA GIÁ KÉO BÀN CHÂN CẢI TIẾN TRONG KÉO DÀI CẲNG CHÂN NÂNG CHIỀU CAO”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.