Quang Vĩnh, N. ., P. . Bá Nhất, N. . Đức Sơn, và N. . Thu Hà. “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 505, số p.h 1, Tháng Chín 2021, doi:10.51298/vmj.v505i1.1021.