Nguyễn, T. L., T. C. Bùi, T. K. Mai, V. T. Cao, T. M. Nguyễn, H. Y. Nguyễn, và V. T. Phạm. “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 540, số p.h 1, Tháng Bảy 2024, doi:10.51298/vmj.v540i1.10225.