Nguyễn, T. H., T. T. Đỗ, H. G. Nguyễn, và B. V. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN A20 Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 540, số p.h 1, Tháng Bảy 2024, doi:10.51298/vmj.v540i1.10251.