Nguyễn, T. C., T. N. Nguyễn, T. H. Vũ, N. M. Lương, và T. Q. Dương. “ TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 540, số p.h 1, Tháng Bảy 2024, doi:10.51298/vmj.v540i1.10257.