Bùi, T. C., V. T. Nguyễn, V. T. Phạm, C. P. Phạm, T. H. T. Võ, V. T. Chu, V. T. Nguyễn, và S. Q. Vũ. “NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 540, số p.h 1, Tháng Bảy 2024, doi:10.51298/vmj.v540i1.10261.