Dương, H. K. L., S. Đoàn, V. T. Lê, V. N. Lâm, T. V. Trần, N. D. Kiều, và T. T. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 540, số p.h 1, Tháng Bảy 2024, doi:10.51298/vmj.v540i1.10269.