Thu Hà, N., T. . Văn Toàn, và N. . Đức Sơn. “GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 505, số p.h 2, Tháng Chín 2021, doi:10.51298/vmj.v505i2.1109.