Thu Soan, H. ., V. . Tiến Thăng, V. . Thị Phương Lan, K. . Hoàng Anh, và Đỗ . Cảnh Dương. “GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2321.