Hoàng Vân Anh, N. ., Đoàn . Phước Lộc, N. . Sào Trung, N. . Hữu Thịnh, N. . Đình Song Huy, V. . Duy Long, N. . Ngọc Mai, N. . Trần Tuấn Anh, N. . Thành Đạt, Thị Thanh Thủy . Đỗ, T. . Đình Kiệt, N. . Hoài Nghĩa, P. . Minh Duy, G. . Hoa, và T. . Ngọc Ly Lan. “XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2327.