Phước Lộc, Đoàn ., T. . Vũ Uyên, N. . Cảnh Chương, D. . Hồng Chương, L. . Thị Lan Anh, Đoàn . Thị Kim Phượng, Đào . Thị Trang, H. . Thị Minh Thi, T. . Nhật Thăng, N. . Vạn Thông, T. . Nhựt Thư Hương, L. . Hồng Thịnh, Thị Thanh Thủy Đỗ ., T. . Đình Kiệt, N. . Hoài Nghĩa, P. . Minh Duy, G. . Hoa, và T. . Hùng Sang. “THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO CÁC BỆNH ĐƠN GEN TRỘI PHỔ BIẾN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2342.