Trọng Hiếu, N., P. . Thanh Hải, P. . Thị Thu Thủy, J. . Thanh Xuân, N. Văn Chủ, T. . Thị Thanh Hương, N. . Hữu Thịnh, T. . Đức Huy, N. . Duy Sinh, N. . Văn Thiện Chí, L. . Bắc An, C. Văn Thịnh, H. . Quang Huy, Đỗ . Thị Thanh Thủy, T. . Đình Kiệt, N. . Hoài Nghĩa, P. . Minh Duy, G. . Hoa, và T. . Lê Sơn. “XÂY DỰNG QUI TRÌNH SINH THIẾT LỎNG SPOT-MAS PHÁT HIỆN NHIỀU LOẠI UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN SỚM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2360.