Văn Sỹ, H. ., T. . Phi Hùng, N. . Đinh Quốc Anh, V. . Anh Tuấn, L. . Ngân, N. . Thuỳ Trang, và N. . Minh Kha. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2363.