Thanh Xuân, N. ., P. . Quốc Toản, V. . Văn Huỳnh, L. . Đình Anh, và Đặng . Đức Trịnh. “MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2373.