Thị Nương, T. ., N. . Quốc Kính, L. . Quang Thuỳ, Đào . Thị Kim Dung, N. . Thị Vân Anh, và N. . Mạnh Dinh. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 515, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, doi:10.51298/vmj.v515i1.2674.