Y HỌC VIỆT NAM, T. C. . “TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 489, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2837.