Hải Sơn, H. ., P. . Thị Bích Đào, T. . Văn Tâm, M. . Thị Mai Phương, L. . Minh Đạt, B. . Thị Mai, N. Thị Huyền Trang, P. . Anh Dũng, và V. . Ngọc Hoàn. “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM MŨI XOANG CỦA CÁN BỘ CHIẾN SĨ QUÂN KHU 3 ĐÓNG QUÂN TRÊN CÁC HUYỆN ĐẢO TỈNH QUẢNG NINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3025.