Đức Minh, P. ., T. . Thế Sơn, Đoàn . Thị Hằng, H. Văn Ái, N. . Ngọc Nhất, Đặng . Đức Trịnh, L. . Thị Thu Hiền, và Đinh . Hữu Việt. “ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ THU TINH TRÙNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH KHÔNG DO TẮC CÓ VI MẤT ĐOẠN GEN AZF”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3027.