Thị Hinh, V. ., N. . Văn Liệu, N. . Đoàn Thuỷ, T. . Huệ Linh, N. . Thu Hà, K. . Thị Hậu, và P. . Ngọc Huyền. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3037.