Thị Hồng, N. ., N. . Phương Sinh, N. . Thị Vân Huyền, B. . Thị Hoa, H. . Thị Thu, và N. . Thị Duyên. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỐ VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3048.