Quang Thắng, B. ., B. . Văn Nhơn, L. . Thị Trang, và N. . Lân Hiếu. “KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3051.