Thị Mai Huệ, L. ., H. . Đình Anh, N. . Xuân Khái, . N. . Văn Nhân, và N. . Trung Dũng. “ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 517, số p.h 2, Tháng Tám 2022, doi:10.51298/vmj.v517i2.3247.