Văn Công, C. . “U CASTLEMAN TRONG TRUNG THẤT SAU – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 517, số p.h 2, Tháng Tám 2022, doi:10.51298/vmj.v517i2.3253.