Thị Yến Duyên, T. ., B. . Thị Châu Phương, N. . Thị Đoàn Hương, P. . Dương Uyển Bình, và P. . Lê An. “KHẢO SÁT NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 517, số p.h 2, Tháng Tám 2022, doi:10.51298/vmj.v517i2.3261.