Thị Hồng Vân, N. ., B. . Lê Vĩ Chinh, Đỗ . Quang Dương, C. . Khang Kiệt, T. . Ngọc Nữ Như Ý, và L. . Quan Nghiệm. “XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 519, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.51298/vmj.v519i2.3613.